Kommenteeri

Inimese tunnetuse süvauurimise alastest töödest

Reet Priimani koosting William C. Bushelli ja Maureen Seabergi artiklist https://www.psychologytoday.com/us/blog/sensorium/201905/experiments-suggest-humans-can-directly-observe-the-quantum, mis põhineb aastate pikkustele mitmetele uuringutele, nn. treeningutele, järeldub, et inimese inimese selgeltnägemise, -tajumise,- tunnetuse jms. omadused pole luul ega ebateadus. Neid omadusi saab teatud piirides ka treenida, tulemused on erinevad, olenevalt geneetilisele omapärale, teadmistele, uskumustele. Sellistest uuringutest kirjutatakse vähe ja põhjusega.
Katsete põhjal soovitatakse, et inimesed saaksid oma filigraanset tunnetust otse jälgida ja uurida kasutades uut sensoorset integratsioonimudelit, mille perioodiline sari on suunatud potentsiaalselt revolutsioonilisele ja ajaloolisele liikumisele füüsikas ja kosmoloogias. Ta ei mõjuta ainult mainitud konkreetseid subjekte – vaid saab kajastub inimkonna vaimsete võimete, tunnetuse laiemates sfäärides.
Taolisel liikumisel ei ole praeguse seisuga sisemist ühtekuuluvust, ametlikku nime ega profiili, juhte ega eestkõnelejaid Kõik on alles tekkimas.

Viimasel ajal on teadlasi, kes tegutsevad mitmete sõltumatute (ka sageli mitte suhtlevate), kuid seotud erialade alal, aga ka üleilmses sfääris. On kogunenud enneolematu kogum uusi teadmisi inimpotentsiaali kohta - otseses, ranges, formaalses ja sügavas teaduslikus mõttes. Uus teadmiste kogum hõlmab inimvõime sügavat potentsiaalset olemust otseselt tajuda maailma, inimeksistentsi ja kogu Universumi.
Võttes arvesse paljusid järeldusi, mis tulenevad juhtivate teadusasutuste viimaste aastate ja kuude põhjalikest teadusuuringutest, võime öelda, et inimesel on tõestatud vaimse potentsiaali võime kas otse või varjatult, algastmes.
  a. Näha valgust üksiku footoni tasemel, mis on sisuliselt väikseim eksisteeriv valguse ühik.
  b. Kuulda vibratsiooni aatomite skaala tasemel koos amplituudiga ja eristada kuulmise ajavahemikke miljondikes sekundites.
  c. Kogeda teravat puutetundlikkust nanoskaala ulatuses, st. et üksikute molekulide tasemel saab ainet eristada.
  d. Haistmismeele kaudu tuvastada triljonit erinevat lõhna, mis on alles hiljuti tunnustatud suurema, keerukama, kogu organismi hõlmava kemoretseptsiooni süsteemi osana.
  g. Silmatorkav fakt, et viimase aasta (2019) jooksul on kogu maailma tippinstitutsioonide juhtivad füüsikud - sealhulgas vähemalt üks Nobeli preemia laureaat, füüsik - kutsunud üles rakendama uut revolutsioonilist protokolli füüsikas: kasutama inimeste äsja avastatud sensoorseid võimeid, et proovida otseselt tajuda võtmelisi kvantnähtusi, mis pole veel praeguse tehnoloogia ja metoodika jaoks kättesaadavad.

 Kui võtta kokku mitmed juhtivate füüsikute avaldused, teatas juhtiv teadusväljaanne “Science American” - tuntud oma pühendumuse eest teaduslikule rangusele ja isegi konservatiivsusele - kavatsusest kasutada inimese nägemist kvantmehaanika aluste uurimiseks ja läbi oma võimete "Osutada kvantmehaanika kesksete probleemide võimaliku lahendamise poole."

Pärast uurijate sensoorse integratsioonimudeli uue ja originaalse ülevaate teavitamise autorid juhtisid tähelepanu mitmele olulisele põhipunktile.

Esiteks nad teavitasid, nende teadustöö on uuringutest, milles on uuritud inimese võimekust üksikute footonite ( SPD ) visuaalseks tuvastamiseks - mis oleksid vajalikud kvantmehaaniliste nähtuste, näiteks takerdumise - edaspidisteks katseteks. Selgelt ilmnes nende soorituse erinevus erinevatel persoonidel. Kõrgem katsete jõudlustase on ülesannete õnnestumiseks kriitilise tähtsusega.
Järgmisena teavitati ülevaade uuringutest, millega teaduskollektiiv on seotud olnud juba kümmekond aastat. Tulemused on veenvalt näidanud, et pikaajalised õppused, kus inimesed treenivad intensiivselt ja ulatuslikult, võimaldavad parandada sensoorset tajufunktsiooni, sealhulgas suutlikkust püsiva ja keskendunud tähelepanu saavutamiseks. Neid isikuid on põhjalikemates teadustöödes eksperimentaalselt uuritud ja leitud, et nad demonstreerivad standardiseeritud testimisprotokollides märkimisväärselt ja isegi radikaalselt suurenenud sensoorse-tajutava jõudluse paranemist (vt. Bushell 2009; Seaberg 2011, Bushelli eessõna; Bushell 2016, 2018).
Autorid on lühidalt selgitatud, lähtudes meditatsioonist, täiustatud tähelepanekute katsetustustest, pikaajalisest traditsioonilisest nn. vaatlevast meditatsioonist osutavad vastastikusele täiustamisele, kui arvestada vaatluslike meditatsiooni seansside üldist konteksti või raamistikku.
Esiteks eemaldatakse häiringute välised allikad, kui arst valib vaikse koha, sealhulgas niinimetatud pimedas taandumises, kus valgusallikad vähenevad järk-järgult minimaalseks (vt. Zajonc 1993). Aja jooksul õpivad praktikud välismüra vähendamist veelgi "harmoneerima" sisemise müra vähendamisega, mille käigus kognitiivsed, afektiivsed ja somaatilised häiringud on põhjalikult minimeeritud. Edasijõudnud praktikud on potentsiaalselt võimelised tajuma Looduse fundamentaalseid osakesi (aatomeid). See teadmine toimib omamoodi suunava või pedagoogilise alusena.

Nüüd on - nn. teaduse erakorraliste uusarenduste põhjal teada, et sellised sensoorsed tajumistasandid või skaalad või suurusjärgud on praktiseerijale potentsiaalselt kättesaadavad, et ta võib saavutada jõudlust kõrgel tasemel. Nendest uutest teaduslikest avastustest tuleneva uue teadliku vilunud taju mudeli kohaselt (vt Bushell 2009 ja Bushell jt.) on selle vaikuse ja vaikuse suurenemisega signaali ja müra suhte proportsionaalne tõus. NB! Sensoorse-tajutava funktsioneerimise võime nanoskaalalised, molekulaarsed, aatomilised ja footonilised jt. tasemed tõusevad esile.
Pedagoogilis-filosoofilise ja analüütilise koolituse ning sensoorse taju ja omavahel tihedalt seotud tähelepanuõppe erikoolituse tõttu arenevad praktiseerijal võimed, mida saab mõõta, kasutada tuvastada, vaadelda, uurida. Veelgi enam, püüavad koolitajad kaasata sensoorseid tajutavaid „mehhanisme”, millele viidatakse tänapäevases neuroteaduses ja psühhofüüsikas, mis põhinevad multisensoorsel integratsioonil, multimodaalsel tajumisel ja sensoorse teabe edastamisel.

Hiljutised uuringud näidanud, et helistimulatsioon võib avaldada tugevat positiivset mõju visuaalsele jõudlusele ja visuaalsele tajuõppele.
Alles hiljuti leiti, et Heisenbergi määramatuse printsiibi põhimõtet (HUP) ei kohaldata footonite suhtes, kuna "rangelt lokaliseeritud footonil olekud puuduvad". Oluline praeguses kontekstis on (ehkki spekulatiivne) tõsiasi, et meie sarjast inspireeritud uue füüsika liikumise eesmärk on kindlaks teha ja uurida inimese konkreetseid võimeid põhiliste kvantmehaaniliste omaduste vaatlemiseks.
Samuti tuleks meeles pidada, et selle uue teaduse valdkonna või alamvälja arendamise käesolevas etapis (rõhutame, et uus uurimisvaldkond kujutab endast teadusvälja või alamvälja, mis hõlmab füüsikat, psühhofüüsikat, biofüüsikat, neuroteadust ja muu hulgas fenomenoloogiline psühholoogiat) spekulatsioonid on tegelikult peamine teaduslik tööriist. See on alguses punkt, kus spekuleerimine on lubatud ja seda tuleks teaduses isegi soodustada - muidugi spekulatsioon, mis põhineb potentsiaalselt paljutõotavatel arvamustel ja näilistel seostel.

Praegu teatakse sellistest katsetustest vähe, välja arvatud asjaolu, et inimesed saavad tegelikult tajuda üksikuid footoneid ja üksikute footonite tajumise võime võib teoreetiliselt viia võimeteni footoni takerdumise tajumisel.
(Tegelikult on paljudes uutes ja olulistes tehnoloogilistes detektoritel põhinevates takerdumise uuringutes kasutatud footonipaare ja nende polarisatsioone ning hiljutised uuringud on näidanud, et inimvaatlejad saavad valguse polarisatsiooni otseselt tajuda).

William C. Bushell, Ph.D. on biofüüsikaline antropoloog, kes on seotud MIT-iga, ja ISHARi (Integrative Studies Historical Archive & Repository), Chopra fondi algatuse, mis on suurim integratiivsete teaduste, sealhulgas füüsika ja neuroteaduste uue valdkonna suurim vaba ja avatud juurdepääsuga andmebaas / teabekeskus, kaasdirektor.

 Valgust ja Armastust - Reet

Lisa kommentaar

Email again: