Kommenteeri

Mis on morfilised*(energosüsteemsed R.P.) väljad, kuidas nad avalduvad?

(* kirjanduses on morfilisi välju nimetatud morfogeenseteks, morfogeneetilisteks väljadeks, kuid tundub, et üldistatum nimetus oleks siiski morfilised väljad, morfiline resonants. Põhjalikum kvantfüüsikaline seletus probleemi olemuse kohta on uuringute järgus.)

Varasemalt on põgusalt juttu olnud, et maailma juhib informatsioon, üldistatult kvant-füüsikaline nähtus, mille ilmingud avalduvad paljudes dimensioonides. Idamaade antiikteadus, sh. Vedad nimetasid Kõikse Ühtsuse Alget (R.P.) mitmeti, näiteks Atma, Brahma, Tao, jt.

Kõikse Ühtsuse iidse tõlgendusega paljuski seonduvad kaasaegse ühe innovaatilisema mõtteareaaliga inglise loodusteadlase Dr. Rupert Sheldrake’i (bioloogia PhD, s. 1942a., morfiliste väljade idee autor) seisukohad.

Rupert Sheldrake seab kahtluse alla kaasaja teadust piiravad dogmad, mis tema sõnutsi on ohtlikud inimkonna tulevikule. Nende piiravate dogmade kohaselt on kogu reaalsus materiaalne (füüsiline); ta on nn. masin, mis koosneb elututest asjadest; teadvus on vaid aju rakkude füüsiline aktiivsus meie koljus.

Rupert Sheldrake’i olulisemaid väljaanded on “The Science Delusion” (kaudne tõlge: Teaduse Illusioon), “The Science Set Free” /kaudne tõlge: Teaduse Vabanemine (illusioonidest)/, lisaks mitmeid teisi selle temaatikaga seonduvaid raamatuid.

Raamatutest saab ülevaate: https://www.amazon.com/Science-Set-Free-Paths-Discovery/dp/0770436722/ref=la_B000AQ3F38_1_1/146-5640492-7701054?s=books&ie=UTF8&qid=1518122187&sr=1-1 ,”The Science Delusion” PDF formaadis on lisatud artikli manusesse.

 http://www.azquotes.com/author/13459-Rupert_Sheldrake

(mõtteteri, milles peegeldub autori sügav looduse tunnetus, kõige elava ühtsuse vaheline seos).

 “Telegramm” on andnud korrektse ülevaate Rupert Sheldrake loodus-filosoofilisest lähenemisest kaasaegsele materialistlikule teadusele ja viimase vajakajäämistest.

https://www.telegram.ee/vaimsus/ted-teaduse-vaarkujutelmad

Rupert Sheldrake esitas oma teadustööde ja vaatluste põhjal idee, et kõik elusolendid, omavad igale liigile spetsiifilist morfilist kui energeetilist välja, mille puhul seostub sellest väljast mõjutatud põhjus-tagajärg suhe, mida ei saa seletada pelgalt geneetiliste ja muude bioloogiliste põhjustega. Morfiline väli on mittelokaalne, kollektiivne väli, igale liigile ainuomane, mis resoneerib kõigis selle liigi esindajates (morfiline resonants).

Kui tekib eriolukord, mis põhjustab liigi reageerimise teistmoodi, kui enne, siis uus reageering toetab alati liigi ellujäämist. Mõne aja jooksul muutub see uus reageering harjumuseks. See harjumus kandub edasi kõikidele sama liigi liikmetele muutunud morfilise välja parameetrite kaudu.

Näiteks katsed tõendavad, kuidas rotid üle planeedi õpivad kiiremini põgenema laboratooriumide katselabürintidest, kuna esimesed rotid õppisid “triki”selgeks ja “jäädvustasid” kiiresti labürindist põgenemise oskuse liigi (rottide) morfilise välja mällu, mis muutus kättesaadavaks kõikidele teistele rottidele. Taolisi näiteid on Shedrake oma töödes toonud hulgi, mida ta on kümnete aastate jooksul uurinud.

Morfilised väljad ja morfiline resonants

Sõna morfiline pärineb Kreeka sõnast morfest, mis tähendab "vormi". Morfilised väljad ja morfiline resonants toimib kõikides sotsiaalsetes gruppides; (linnud, loomad, inimühiskond). Kahjuks nende väljade olemasolu idee ei ole akadeemilise teaduse dogmadega korreleeruv, see on vastuolus ühega teaduse pühast lehmast, mis aktsepteerib, et mälu pole võimalik salvestada väljaspool aju.

Vaatamata sellele, morfiliste väljade idee kogub teadusringkondades üha enam aktsepteerimist.

Rupert Sheldrake’i tõekspidamise järgi kogu elu sõltub suurtest süsteemsetest informatiivsetest ja energeetilistest (energo-informatsioonilistest R.P.) šabloonsetest väljadest. Igal liigile on ainult talle omane morfiline väli, mis korraldab antud liigi all olevate isendite vormi, struktuuri, isendite vahelisi seoseid. Morfilised väljad on piltlikult väljendades mittelokaalsed informatiivsed konteinerid aeg-ruumis, milles talletuvad ja süsteemselt funktsioneerivad kõigi elusorganismide reaalsuse kogemused. (Siin tekib tahtmatult soov morfilisi välju võrrelda Akaša kroonikate ühe paljudest väljendusvormidest, seda just elusorganismide puhul R.P.).

Nad töötavad nagu infotehnoloogilise süsteemi Pilve serverid, mis võtavad vastu ja salvestavad andmeid. Kui organism on seotud konkreetse informatsiooni "pilvega" (morfiline väli), tekivad tõenäolisemalt teatavad kogemused, tuginedes seal sisalduvatele morfilistele üksustele (informatsiooni bittidele). Morfilised väljad on nagu eksistentsi tarkvara, mis annab juhiseid operatsioonisüsteemide jaoks kõikidele elu arengu tasanditele, olgu see siis inimene, sipelgas, või karu.

Morfiliste väljade arvutult mitmekesised süsteemid hõlmavad liigiti (igal liigi puhul erinevalt) morfogeneetilisi, epigeneetilisi, käitumuslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja vaimseid valdkondi (viimaseid inimühiskonnas). Neis väljades struktureerub ja stabiliseerub arengu jooksul   kummulatiivne mälu, mis toimib läbi morfilise resonantsi sarnaste eluslooduse liikide vahel.

Morfilised väljad korraldavad nende mõju all olevate süsteemide vormi, struktuuri, mustreid läbi morfilise resonantsi toimimise. Sheldrake sõnul on morfilised väljad tõenäosuslikud ja nendes talletunud mineviku informatsioon mõjutab tulevikku.

Eelnevate käitumismudelite ja kogemuste mälestused (skeemid ) mõjutavad järgmiste võimalike juhtumite suundumusi. Need süsteemid järgivad selle vastavasse valdkonda “põimitud” teabe voogu ja kõrvuti olevikus toimuvate muutustega sisaldavad ka oma mineviku mälu. Morfilised väljad toimivad piltlikult liigiti kõikide organismide ja organisatsioonide käitumise juhendid.

Inimühiskonnas on perekondlikud morfilised väljad, sotsiaalsed morfilised väljad, kultuurilised morfilised väljad, usulised morfilised väljad, poliitilised, majanduslikud morfilised väljad.

Sõnadega ja mõtetega tuleb olla ettevaatlik, kuna morfilise resonantsiga võib mõjutada teisi inimesi ja ka iseend.  Põhiliselt morfilised väljad on moodustunud ja moodustuvad läbi mõtete, harjumuste, mälestuste ja keskkonna epigeneetiliste mõjurite.

 Sheldrake idee järgi eksisteerib looduses kollektiivne mälu arvutult erinevatel tasanditel.

(Näide isiklikust kogemusest. Kui töötasin Tartu Ülikoolis ja elasin Elvas, tulin koju tavaliselt erinevatel aegadel, kas kellegi autoga, bussiga või rongiga. Töö eeldas vaatlusi, raamatukogus olemist, katseid sms., kaugelt mitte kellast kellani tähtaegu. Meil oli kodus koerake Monty, kes aastaid, kui mind kodus polnud, ronis akna alla, hakkas saba liputama ja niutsuma ca 10 min. enne minu saabumist ja ema siis juba teadis, et söök tuleb sooja panna. Kuidas Monty teadis seda?)

Sheffieldi Ülikooli psühhoteraapia kliiniline professor Digby Tantam, usub, et keel mängib ainult osa sellest, kuidas inimesed suhtlevad. Ta väidab, et aju kogub pisikesi mikro-signaale, mis suudavad teada, isegi seda, mida inimene mõtleb. Artiklis selgitatakse, kuidas inimesed sageli tunnetavad intuitiivselt erinevaid situatsioone, inimeste mõtteid, jms., kuid loogiliselt mõeldes puudub sellele nähtusele seletus. Tundub, et inimeste ajud oleks nagu omavahel mingi väljaga (Wifi-ga) omavahel ühendatud.

Olete tähele pannud, et naer on nakkav?

http://www.telegraph.co.uk/science/2018/01/06/wi-fi-connects-human-brains-explains-people-have-gut-feelings

Miks inimesed tunnevad vajadust olla kollektiivis, selle kohta on viimastel aastatel tehtud rida uuringuid, mis väidavad, et sotsiaalselt aktiivsed isikud on tervemad, tegusamad, elavad kauem, kui sotsiaalne tegevus on positiivse kallakuga. Kuid inimeste vahelised kontaktid võivad toimuda ka vastupidiselt.

Üks uuemaid ülevaateid: https://www.livescience.com/60937-social-brain-wiring.html

Rupert Shalderake vaatluste ja katsete põhised innovaatilised ideed viitavad, et läbi teadmiste avaldub uus “redigeeritud” reaalsus, arusaam maailma ühtsest toimimise nn. alustalast, milleks on informatsioon ja dogmaatilisel materialismil on aeg joonduda uutele suundadele, tunnetada Kõiksust lahutamatu tervikuna, mida seob arvututel eksistentsi tasanditel aeg-ruumis struktureerunud tõenäosuslike energo-informatsiooniliste väljade fraktaal-holograafiline muster, millest vestsin loengutel ca 10 aastat tagasi. Ühe inspiratiivse mustri kõiksest muutumisest lisan manusesse.

Valgust ja edu kõigile - Reet

 Siit näed lisatud faili  

Video fraktalitest

Lisa kommentaar

Email again: